انواع پمپ

سانتریفیوژ

شناور

کف کش

شفت

راست گرد

چپ گرد

نخ کش

چدن معمولی

چدن نشکن